º

Es declaren compatibles amb el mercat interior les ajudes estatals per a la protecció ambiental.

z

Els Estats membres podran concedir ajuts en matèria d'inversions que incrementin el nivell de protecció ambiental al legalment establert per la UE, per a l'adaptació anticipada a futures normes de la UE, la descontaminació de sòls contaminats, la gestió de residus i per a estudis ambientals vinculats als anteriors supòsits, sense necessitat de notificació prèvia i aprovació de la Comissió Europea.

El passat 26 de juny es va publicar al DOUE el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat-tat.

Per mitjà d'aquesta norma es declaren compatibles amb el mercat interior i no requereixen notificació les ajudes d'Estat relatives a la protecció del medi ambient, entre d'altres.

A continuació es descriuen les següents tipologies d'ajuts en aquesta categoria.

Ajudes a la inversió que permetin a les empreses anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió, que hauran de complir condicions com ara permetre al beneficiari incrementar el nivell de protecció mediambiental derivat de les seves activitats superant les nor-mes de la Unió aplicables, independentment de l'existència-cia de normes nacionals obligatòries més estrictes que les de la Unió. Així com han de permetre al beneficiari augmentar el nivell de protecció mediambiental derivat de les seves activitats en au-cia de normes de la Unió.

No es concediran ajudes en cas que les inversions es realitzin perquè les empreses s'adeqüin a normes de la Unió ja adoptades que no estiguin encara en vigor. Seran costos subvencionables-bles els costos d'inversió addicionals necessaris per anar més enllà de les normes de la Unió aplicables o per incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió. La intensitat de l'ajuda no ha d'excedir del 40% dels costos subvencionables, i podrà incrementar-se en 10 punts-percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses; 20 punts percentuals si les ajudes van destinades a petites empreses; 15 punts percentuals en el cas de les inversions situades en regions amb un nivell de vida anormal-ment baix o amb una greu situació d'atur; 5 punts per-centuals en el cas de les inversions situades en determinades regions econòmiques o de determinades activitats, sempre que no alterin les condicions dels intercanvis en forma contrària a l'interès comú.
Ajudes a la inversió per a l'adaptació anticipada a futures normes de la Unió, que hauran de complir condicions com ara nLes normes de la Unió han d'haver estat adoptades i les inversions s'han d'haver realitzat i finalitzat almenys un any abans de la data d'entrada en vigor de la norma.

Si l'execució i la finalització de la inversió tenen lloc entre un i tres anys abans de la data d'entrada en vigor de la noves-va norma de la Unió, la intensitat d'ajuda no excedirà dels percentatges següents: el 15% dels costos subvencionables en el cas de les petites empreses; del 10% dels costos subvencio-bles en el cas de les mitjanes empreses; del 5% dels costos subvencionables en el cas de les grans empreses.

La intensitat de l'ajuda podrà incrementar-se en: 15 punts per-centuals en el cas de les inversions situades en regions amb un nivell de vida anormalment baix o amb una greu situació de des-ocupació; 5 punts percentuals en el cas de les inversions troba-des en determinades regions econòmiques o de determinades acti-vitats, sempre que no alterin les condicions dels intercanvis en forma contrària a l'interès comú.

Les ajudes a la inversió per al sanejament de terrenys contaminats, hauran de complir condicions tals com que la inversió permetrà reparar el deteriorament ambiental, inclòs el deteriorament de la qualitat del sòl o de les aigües super-ficials o subterrànies. I quan no s'identifiqui la persona responsable d'acord amb la legislació aplicable-cable o no se la pugui obligar a suportar els costos, la persona responsable dels treballs de sanejament o descontaminació podrà beneficiar d'una ajuda estatal; en el cas que s'identifiqui la persona fí-sica o jurídica responsable del deteriorament d'acord amb la legislació aplicable en cada Estat membre, serà aquesta persona qui hagi de sufragar el sanejament d'acord amb el «principi de qui contamina paga» i no es concedirà ajuda estatal.

Seran subvencionables els costos de les tasques de sa-nejament, dels quals es restarà l'augment de valor del terreny. Per al sanejament de terrenys contamiados, es poden considerar inversions sub-vencionables totes les despeses en què incorri l'empresa per sanejar el seu emplaçament, independentment que en el balanç figurin o no com a immobilitzat.
La intensitat d'ajuda no ha d'excedir del 100% dels costos subvencionables.

* publicat el 08/09/2014

DOUE 651-2014.pdf