º

Morters especials

Instal·lacions completes per a fabricació de morters especials de reparació, monocapes, impermeabilitzants o autonivellants.

 A Tecnomix® tenim una dilatada experiència en plantes per morters d’alt valor afegit, que incorporen gran quantitat d’additius, pigments, fibres i alleugerants, tots ells dosificats gravimètricament de forma automàtica.

Disposem de solucions exclusives i àmpliament provades  que augmenten l’eficiència, la seguretat, la traçabilitat i la qualitat del producte final, fruit de la constant inquietud per la millora i el replanteig constant que ens impregna.

Les nostre mescladores (el cor de la instal·lació) disposen de les més modernes innovacions tècniques, fruit dels constants esforços invertits en I+D, el que ens reporta solucions exclusives i patentades que permeten situar les nostres màquines a primera línia en termes de qualitat de la mescla, eficiència energètica i fiabilitat mecànica.

Les mescladores Tecnomix®d’eix horitzontal estan dissenyades per a una mescla en règim de turbulència amb l’exclusiu sistema patentat de pales ALFA d’alt rendiment.