º

Tractament de residus

Inertizació de residus. Oxidació química. Reciclatge.

Construïm, muntem i posem en marxa plantes compertes per el tractament de residus pel sistema de inertització que inclouen ensitjat del residu (llots, cendres, etc), sistemes de dosificació per processos per lots o en continu, sistemes de pesatge, sistemes de inertitzat  en procés continu o discontinu, evacuació del producte inertitzats, captació o rentat de gasos, control centralitzat del conjunt de la instal·lació, etc.

Les plantes poden ser dissenyades per el tractament de varis tipus de residus (destinat principalment a gestors) o plantes adaptades a un procés de fabricació que generi un únic residu.

En el tractament de processos en discontinu per a residus secs o per llots d’alta consistència, les inertitzadores Tecnomix® d’eix vertical forçades i de dipòsit giratori són les més apropiades.      

Per processos en continu, el sistema s’optimitza amb l’ús de mescladores d’eix horitzontal i pales especials. La seva principal aplicació és el tractament de llots bombejables procedents de processos industrials i lixiviats contaminats.